Home Fashion Balenciaga propone la trash bag da 1800 euro