Home Luxury Londra è boom di grattaceli, più di 600 strutture in costruzioni