Home Fashion Berlin Fashion Week: arte e moda danno vita a kermesse ibride